Burgerkabinet komt met ideeen

Geef mee kleur aan de jeugd

 

 

Burgerkabinet Jeugd

Het Vlaams jeugdwerk is fantastisch en wordt wereldwijd geprezen. Maar we mogen niet op onze lauweren blijven rusten. Al jaren leveren jeugdverenigingen, jeugdhuizen en speelpleinen inspanningen om meer diversiteit en meer kleur te krijgen. Van maatschappelijk kwetsbare groepen als jongeren in armoede, mensen van andere origine, kinderen met een beperking of holebi-jongeren. Voor sommige verenigingen en organisaties in het jeugdwerk is die diverse afspiegeling van de samenleving geen probleem, maar veel andere worstelen er mee of weten niet goed hoe ze contacten kunnen leggen met verenigingen die wel sterk staan in diversiteit of gewoon gericht zijn op een divers publiek.

Daarom plande minister van Jeugd Sven Gatz, in samenwerking met onze jeugdsector, een Burgerkabinet, een discussieforum waarvan hij de aanbevelingen in het beleid wilde verwerken. Tegelijkertijd liep er ook een diversiteitstraject in de jeugdsector zelf, dat uitmondde in een ronde tafel over dit thema.

fd

Klik op de afbeelding om te vergroten

Centrale vraagstelling

Elke mens is anders, elke jongere uniek. Er is diversiteit, maar de kloof is soms nog te groot. Hoe kunnen alle jongeren in hun vrije tijd elkaar meer
ontmoeten? Beter leren kennen? Meer samen doen? 

Proces

Het Burgerkabinet Jeugd bestond uit twee fasen: een voortraject via een online platform en mini-Burgerkabinetten, en de bijeenkomst in het Vlaams Parlement die tot aanbevelingen voor het jeugdbeleid moest komen. 1.538 geïnteresseerden bezochten het online platform. Het voortraject kon rekenen op meer dan 600 deelnemers die aan de hand van discussies en het delen van ervaringen tot 20 concrete thema’s kwamen. Op 6 mei kwamen 134 van hen naar het Vlaams Parlement om tot concrete beleidsaanbevelingen te komen. De 16 voorstellen kan u HIER terugvinden.

Eindrapport

Het eindrapport kan u HIER downloaden

Realisaties

 • Investeer in verschillende soorten brugfiguren/sleutelfiguren/vertrouwenspersonen Minister Sven Gatz heeft in december 2016 een projectoproep gelanceerd ter ondersteuning van bruggenbouwers op het lokale niveau. Deze brugfiguren moeten de communicatie naar jongeren toe bevorderen en initiatieven van jongeren een draagvlak geven. Verder moeten ze als sleutelfiguren of vertrouwenspersonen optreden voor jongeren in hun stad of gemeente. De projecten zullen in de zomer van 2017 van start gaan. (zie beleidsbrief pagina 23 – 24)
 • Inzetten op een tweesporenbeleid door: Erkenning specifieke identiteiten en integratie in algemene werking De minister is er van overtuigd dat een realistische combinatie van inclusie en bruggen bouwen het jeugdwerk diverser kan maken. Minister Gatz wil inspelen op diversiteit door voor ieder kind/jongere die nood heeft aan of interesse heeft in jeugdwerk een plek te voorzien; en door via ontmoeting kinderen en jongeren mee vorm te laten geven aan een solidaire samenleving. (zie beleidsbrief pagina 23 – 24)
 • Zet de meerwaarde van verbindingen leggen tussen jeugdorganisaties en de samenleving in de kijker Inzetten op het verder versterken van samenwerkingen tussen het jeugdwerk, cultuur, sport en media is één van de doelstellingen van minister Gatz. Zo wil hij jeugdactoren verder motiveren om een voortrekkersrol op te nemen op vlak van diversiteit, duurzaamheid e.d.
  (zie beleidsbrief pagina 34)
 • Zet in op een online communicatieplatform voor jeugdorganisaties/leg verbindingen tussen jeugdorganisaties Het idee voor een communicatieplatform wordt in de komende maanden verder besproken met de relevante partners in de sector. De minister heeft hiervoor volgende doelstellingen voor ogen:
  • Eenvoudige toegang
  • Creëren van een herkenbare digitale plek
  • Centraliseren van knowhow inzake communicatie
  • Er voor zorgen dat de communicatie tussen kinderen en jongeren enerzijds en instanties uit verschillende beleidsvelden anderzijds vergroot wordt.

  (zie beleidsbrief pagina 36 – 37)

 • Zet in op positieve beeldvorming rond diversiteit in de media Op initiatief van minister Gatz zullen het Kenniscentrum Mediawijsheid en Stampmedia een dialoog opstarten tussen stedelijke jongeren en professionele mediamakers over representatie en beeldvorming van jongeren in de media. Onder de naam ‘rePresent’ moet dit leiden tot betere inzichten in de leefwereld van jongeren, zo correct mogelijke berichtgeving en adviezen voor toekomstige mediamakers. (zie beleidsbrief pagina 37)
 • Zet in op administratieve vereenvoudiging Minister Sven Gatz beloofde al eerder om in te zetten op administratieve vereenvoudiging. Zo paste hij een besluit voor de jeugdhuizen aan zodat zij met minder regeltjes geconfronteerd worden. Verder maakt het Masterplan Bivakplaatsen het organiseren van kampen makkelijker. Tenslotte zet de minister ook in op het vereenvoudigen van regeltjes voor vrijwilligers. (zie beleidsbrief pagina 19)
 • Ondersteun ook netwerken over de domeinen heen om diversiteit te verhogen In 2017 zal de minister nog meer inzetten op thema’s zoals  pesten, discriminatie, haatspraak en extremisme. De verschillende acties zullen goed afgestemd worden met de verschillende beleidsdomeinen en het middenveld. Zo wordt het ‘No Hate speech Platform Vlaanderen’ gelanceerd. Dit project moet discriminatie op basis van o.a. religie, geslacht, seksuele voorkeur en cultuur bij jongeren tegengaan. (zie beleidsbrief pagina 40)
 • Laat jongeren echt meebeslissen Met de steun van Sven Gatz zullen De Ambrassade, De Vlaamse Jeugdraad en de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten in het najaar een nieuw project starten met als doel:
  • jongeren te informeren over de verkiezingen en het lokaal jeugdbeleid,
  • jongeren betrekken bij het uitstippelen van het lokaal jeugdbeleid,
  • jongeren stimuleren om een lokaal debat te organiseren in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen,
  • jongeren informeren om hen te laten wegen op het lokale beleid.

  Verder blijft de minister zich inzetten om jongeren en volwassenen rechtstreeks inspraak te geven in het beleid door Burgerkabinetten te organiseren  en blijft hij advies inwinnen van de Vlaamse Jeugdraad. (zie beleidsbrief pagina 29 – 30)

 • Streef naar een weerspiegeling van de stad/dorp in de jeugdbewegingen Vanaf 1 januari neemt de minister een criterium ‘stedelijkheid’ op in de beoordeling van de beleidsnota’s die de verschillende gesubsidieerde jeugdverenigingen zullen indienen. Dit criterium gaat dieper in op de aandacht voor de stedelijke context die verenigingen aanbieden binnen hun werking.
  (zie beleidsbrief pagina 11)
 • Organiseer diversiteitstrainingen voor jeugdwerkers om meer inzichten te krijgen in de leefwereld van jongeren in al hun diversiteit Minister Gatz wil dat de lessen die getrokken worden uit de projecten rond bruggenbouwers, mee worden genomen in de structurele werking van de jeugdverenigingen. Hiervoor doet de minister beroep op de koepelstructuren van de verschillende jeugdbewegingen, de Vlaamse jeugddiensten en de Ambrassade. (zie beleidsbrief pagina 23 – 24)
 • Verruim het wereldbeeld van jongeren via onderwijs en jeugdwerk Minister Gatz zal zich in 2017 inzetten voor een betere communicatie en promotie van de mogelijkheden die o.a. het Erasmus + programma van de Europese Unie biedt: het opzetten van uitwisselingen rond inclusie of intercultureel leren, van vrijwilligerswerk, van jeugdwerkers en, het uitwerken van jeugdpartnerschappen,… Daarnaast wil de minister inzetten op een breder wereldbeeld van jongeren via de diversiteitstrainingen die ook door het Burgerkabinet werden voorgesteld. (zie beleidsbrief pagina 31 – 32)