Doe mee!

Je doet meer aan cultuur dan je denkt!

Burgerkabinet Cultuur

In 2015 lanceerde Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz het initiatief van het #Burgerkabinet om burgers te betrekken bij zijn cultuurbeleid. Het #Burgerkabinet behandelde het centrale thema van ‘cultuurparticipatie’: Cultuur en participatie? Hoe kunnen we dat beter aanpakken?

Tussen 18 juni en 5 juli2015 kon je je via deze website kandidaat stellen voor het Burgerkabinet. Een aantal vragen gaven stof tot nadenken: Wat houdt dat in, cultuur? Hoe vaak doe je eigenlijk aan cultuur? Hoe belangrijk is cultuur voor jou?

Na de inschrijvingsperiode werden meer dan 1.000 kandidaten geselecteerd voor het online Burgerkabinet. 672 geselecteerden zijn tussen 1 en 11 september via een digitaal forum met elkaar in gesprek gegaan, ideeën bediscussieerd en eerste voorstellen geformuleerd.

Uit de meer dan 1.000 kandidaten werden een 150-tal burgers geselecteerd om op zaterdag 19 september 2015 in het Vlaams Parlement met elkaar in levende lijve in gesprek te gaan en de eerste voorstellen van het online Burgerkabinet verder uit te werken. Deze bijeenkomst heeft geleid tot een eindrapport met 17 concrete beleidsaanbevelingen voor het cultuurbeleid. Het eindrapport kan je HIER terugvinden.

De 17 aanbevelingen werden gebundeld per onderwerp en ook op die manier in de beleidsbrieven van minister Gatz verwerkt. Bepaalde ideeën werden reeds eerder dit jaar gesprekken opgestart, uitgewerkt en geïntegreerd in de beleidsbrief. Alle andere aanbevelingen werden in de beleidsbrieven cultuur (C), media (M) en jeugd (J) specifiek aangeduid met: #Burgerkabinet.

De beleidsbrieven en begeleidende leeswijzer kan u hier terugvinden:

Realisaties

 • Onderwijs en cultuur
  1. Zorg voor meer cultuur op de speelplaats en verweef cultuur in de bestaande lessen in het onderwijs
  2. Integreer cultuur in het basisonderwijs doormiddel van een langere dag
  3. Ontwikkel een structureel beleid rond de integratie van cultuur in het onderwijs zodat alle kinderen en jongeren van jongs af aan cultuur op een prettige en inspirerende manier kunnen beleven.
  4. Breng jongeren vaker in contact met cultuur en dit binnen een onderwijscontext. Leg de link tussen de verschillende vakgebieden in het onderwijs en cultuur.
  5. Creëer een kader waardoor jongeren creatieve activiteiten kunnen ontwikkelen waar zij 100% eigenaar van zijn.

Beleidsacties:

Op 14 oktober keurde de Vlaamse Regering het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen  voor meer en beter’ goed. Dit plan van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Cultuur Sven Gatz mikt op een intensere en meer geïntegreerde samenwerking tussen cultuur en onderwijs. Het plan zorgt er voor dat cultuur wordt opgenomen in de algemene vakken en dat specifieke cultuur-en kunstvakken hun weg in het onderwijs kunnen vinden. Door cultuur op te nemen in de algemene lessen enerzijds en het aanreiken van buitenschoolse mogelijkheden anderzijds, moeten kinderen en jongeren sneller en makkelijker toegang hebben tot culturele activiteiten.

Dit schooljaar bijvoorbeeld, gaan 56 scholen aan de slag met 7 culturele organisaties rond het thema pesten en welbevinden. Er komen ook verschillende projecten waarbij kunstenaars cultuur naar de school brengen om samen met de kinderen aan de slag te gaan, kunst te maken en cultuur te ontdekken.

Het digitaal platform dat de dialoog en samenwerking tussen cultuur en onderwijs ondersteunt, Cultuurkuur.be, wordt verder uitgebouwd. Daarbij zet ik maximaal in op het beschikbaar maken van praktijkvoorbeelden.

Met het ‘Archief voor Onderwijs’ maken minister Crevits en Gatz de archieven van de VRT beschikbaar in de les. Op termijn zal dit archief ook beeldmateriaal bevatten van de regionale televisieomroepen en diverse cultuur-en erfgoedorganisaties in Vlaanderen.

Maar ook buiten de schoolmuren wil minister Gatz kinderen en jongeren de kans geven om hun creativiteit verder te ontplooien. Daarom stimuleren ze basisscholen om meer samen te werken met organisaties of cultuurinitiatieven in hun buurt. Op die manier kunnen kinderen makkelijker kennis maken met de culturele activiteiten in hun buurt. En ouders of grootouders kunnen zo meer betrokken worden bij de creatieve interesse en verbeelding van hun kinderen.

 • Bottom-up, focus op het lokale/de buurt
  1. Zet in op ‘cultuur ontmoet de buurt’ waarbij beleving, interactie en diversiteit centraal staan.
  2. Richt een Vlaamse Ombudscultuurdienst op waar suggesties kunnen worden gedaan voor lokale initiatieven. Dit om samenwerking en uitwisseling van goede praktijken en creatieve ideeën te stimuleren.

Beleidsacties:

Via de nieuwe organisatie ‘Cultuurconnect’ blijft minister Gatz voluit inzetten op ondersteuning van het lokale cultuurbeleid. Bovendien moet Cultuurconnect informatie over cultuur op een hedendaagse en persoonlijke manier verspreiden. Dit zal lokale organisaties helpen om gebruik te maken van nieuwe technologieën die hun bereik vergroten zoals sociale media en het internet, ervaringen laten delen en verbeelding stimuleren. Concreet betekent dit dat Cultuurconnect ideeën verzamelt, ontwikkelt en helpt met de uitwerking ervan binnen steden en gemeenten.

Verder stimuleert de minister initiatieven die de diversiteit in de kijker zetten in de buurt waar de organisaties actief zijn. Zo zullen mensen die moeilijker bereikbaar zijn, sneller toegang vinden tot cultuur en zullen lokale netwerken groeien tussen organisaties, scholen, bibliotheken, culturele centra, gemeenschapscentra enz.

Om de zichtbaarheid van lokale cultuuractiviteiten of verenigingen te verhogen, worden in de loop van 2017 een groot aantal gegevens beschikbaar gesteld via www.geopunt.be.. Daarnaast blijft Gatz verder werken aan een Regionaal Cultuurdecreet dat een streekgerichte bibliotheekwerking ondersteunt en een regiogericht kunsten-en erfgoedbeleid uitrolt.

 • Cultuur en Media
  1. Sport en cultuur zijn even belangrijk. Zorg ervoor dat de journaals van de openbare omroep evenveel tijd spenderen aan cultuur als aan sport.
  2. Start een multimediaal cultuurplatform met een sterke identiteit, een sterk merk vanuit de VRT aangevuld met andere mediakanalen.
  3. Zet in op doordachte communicatie door een beleid op te zetten rond cultuurcommunicatie.
  4. Zet een digitaal platform met uitgebreide mogelijkheden op dat ingebed is in een globaal strategisch communicatieplan.
  5. Creëer een cross-over platform naar andere regio’s, sectoren, ‘makers’, actoren,… voor informatie en uitwisseling in functie van samenwerkingsmogelijkheden.

Beleidsacties:

Het Burgerkabinet stelde concreet voor om in elk journaal een cultureel item te stoppen, zoals dat ook bij sport het geval is. In de beheersovereenkomst voor de volgende 5 jaar tussen de Vlaamse Regering en de VRT werd hierover een concrete afspraak opgenomen: In elk VRT journaal, 365 dagen lang, een cultureel onderwerp.

Met de lancering van de interactieve ErfgoedApp heeft Vlaanderen een ware primeur. De app is een belangrijk instrument om de uitgebreide collecties van onze musea op een interactieve en toegankelijke manier beschikbaar te maken voor een breed publiek. Het ontwikkelen van een toegankelijke (digitale) applicatie werd door het Burgerkabinet naar voor geschoven om cultuur toegankelijker te maken.

Tenslotte zet minister Gatz met Cultuurnet in op een duidelijke en gepersonaliseerde cultuurcommunicatie. Via de websites www.cultuurnet.be en www.uitinvlaanderen.be kunnen geïnteresseerden culturele activiteiten in hun directe omgeving en daarbuiten bekijken. Je kan er ook een aanbod op persoonlijke maat samenstellen.

 • Inzetten op diversiteit en moeilijk bereikbare groepen
  1. Vergroot de laagdrempeligheid en betrek onbereikbare groepen actief
  2. Ondersteun verschillende culturen beter en zorg ervoor dat de communicatie is aangepast aan de diversiteit.
  3. Stimuleer een kwaliteitsvolle diversiteit in het aanbod om zo een diverser publiek te laten proeven van een, voor hen tot nu toe onbekend aanbod.

Beleidsacties:

Minister Gatz zet in op moeilijk bereikbare groepen door cultuur o.a. te verweven in
projecten van de Brede Scholen, Huizen van het Kind en het Steunpunt Vakantieparticipatie.

Verder stemt hij zijn nieuwe beleidsinitiatieven persoonlijk af met o.a. mensen in armoede via enkele koepelorganisaties die hij meerdere malen per jaar uitnodigt voor een gesprek over de drempels waarmee zij geconfronteerd worden. Ook vraagt hij aan alle cultuurorganisaties om binnen hun werking meer in te zetten op moeilijk bereikbare groepen.

Tenslotte wil Gatz in samenwerking met Cultuurnet Vlaanderen inzetten op compacte en toegankelijke teksten die duidelijk verstaanbaar zijn voor sociaal kwetsbare mensen en mensen met een migratie achtergrond. Op die manier wil hij er voor zorgen dat informatie over activiteiten of organisaties zo breed mogelijk wordt verspreid.

 • Flexibele cultuurpas
  1. Bouw een systeem van cultuur en vrijetijdspas dat eenvoudig, universeel en open werkt.
  2. Zet in op verknopen, verbinden en verbreden van verschillende spelers door bruggen te slaan tussen cultuur, onderwijs en de UITpas.

Beleidsacties:

Minister Gatz ondersteunt de aanbeveling van het Burgerkabinet om te zorgen voor een flexibele cultuurpas door het bestaande systeem van de UITpas verder uit te bouwen.

Via de UITpas kunnen mensen punten sparen of korting krijgen bij cultuur-, jeugd- en sportverenigingen en activiteiten. De UiTPAS verlaagt de financiële drempel voor mensen in armoede en/of uit kansengroepen. In de tweede plaats stimuleert dit systeem mensen om meer deel te nemen aan culturele activiteiten.

Gatz is verheugd dat de UITpas stelselmatig uitbreidt naar meer steden en gemeenten. Bovendien wordt bekeken hoe de UITpas kan uitgroeien tot een multifunctionele voordeelkaart. Zo zijn er reeds samenwerkingen opgezet met Sport Na School, Sportimonium en het steunpunt Vakantieparticipatie.

Vanaf 2017 verwelkomen Lier, regio Meetjesland en regio Westhoek ook de UITPAS.

In 2017 wordt de haalbaarheid van een museumpas onderzocht. Met de museumpas ga je, na betaling van een vast bedrag per jaar, gratis naar alle deelnemende musea. Net zoals de UiTPAS zal de museumpas de financiële drempel voor mensen in armoede en/of uit kansengroepen verlagen.