Doe mee!

Geef mee kleur aan de jeugd

 

 

Burgerkabinet Jeugd

Het Vlaams jeugdwerk is fantastisch en wordt wereldwijd geprezen. Maar we mogen niet op onze lauweren blijven rusten. Al jaren leveren jeugdverenigingen, jeugdhuizen en speelpleinen inspanningen om meer diversiteit en meer kleur te krijgen. Van maatschappelijk kwetsbare groepen als jongeren in armoede, mensen van andere origine, kinderen met een beperking of holebi-jongeren. Voor sommige verenigingen en organisaties in het jeugdwerk is die diverse afspiegeling van de samenleving geen probleem, maar veel andere worstelen er mee of weten niet goed hoe ze contacten kunnen leggen met verenigingen die wel sterk staan in diversiteit of gewoon gericht zijn op een divers publiek.

Daarom plande minister van Jeugd Sven Gatz, in samenwerking met onze jeugdsector, een Burgerkabinet, een discussieforum waarvan hij de aanbevelingen in het beleid wilde verwerken. Tegelijkertijd liep er ook een diversiteitstraject in de jeugdsector zelf, dat uitmondde in een ronde tafel over dit thema.

fd

Klik op de afbeelding om te vergroten

Centrale vraagstelling

Elke mens is anders, elke jongere uniek. Er is diversiteit, maar de kloof is soms nog te groot. Hoe kunnen alle jongeren in hun vrije tijd elkaar meer
ontmoeten? Beter leren kennen? Meer samen doen? 

Proces

Het Burgerkabinet Jeugd bestond uit twee fasen: een voortraject via een online platform en mini-Burgerkabinetten, en de bijeenkomst in het Vlaams Parlement die tot aanbevelingen voor het jeugdbeleid moest komen. 1.538 geïnteresseerden bezochten het online platform. Het voortraject kon rekenen op meer dan 600 deelnemers die aan de hand van discussies en het delen van ervaringen tot 20 concrete thema’s kwamen. Op 6 mei kwamen 134 van hen naar het Vlaams Parlement om tot concrete beleidsaanbevelingen te komen. De 16 voorstellen kan u HIER terugvinden.

Eindrapport

Het eindrapport kan u HIER downloaden

Realisaties

 • Investeer in verschillende soorten brugfiguren/sleutelfiguren/vertrouwenspersonen
  Minister Minister Sven Gatz lanceerde eind 2016 een projectoproep ‘Bruggenbouwers en Straatburgerschap’. Met deze oproep investeerde Gatz 750.000 euro in projecten die diversiteit in het jeugdwerk stimuleren in Vlaanderen en in Brussel. De  verschillende projecten die van start gingen op 1 juni 2017 moesten jongeren samenbrengen om van hun omgeving een fijne plek te maken waar ze zich thuis voelen; en hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen vergroten. Aansluitend bij deze projecten werd een beleidingsopdracht uitgeschreven dat er voor moest zorgen dat de ‘good practices’ van deze projecten kunnen opgenomen worden in de dagdagelijkse werking van de verschillende jeugdorganisaties. Deze good practices werden mee opgenomen in het Masterplan Diversiteit Meer info over de projecten ‘Bruggenbouwers’ en ‘Straatburgerschap’: http://prez.ly/QKw
 • Inzetten op een tweesporenbeleid door: Erkenning specifieke identiteiten en integratie in algemene werking
  De minister is er van overtuigd dat een realistische combinatie van enerzijds meer diversiteit en inclusie binnen jeugdwerkorganisaties nog meer te stimuleren en anderzijds bruggen bouwen te bouwen tussen diverse types van jeugdorganisaties, zodat ze elkaars werking beter leren kennen.
 • Zet de meerwaarde van verbindingen leggen tussen jeugdorganisaties en de samenleving in de kijker
  Inzetten op het verder versterken van samenwerkingen tussen het jeugdwerk, cultuur, sport en media is één van de doelstellingen van minister Gatz. Zo wil hij jeugdactoren verder motiveren om een voortrekkersrol op te nemen op vlak van diversiteit, duurzaamheid e.d. Het Jeugd en Kinderrechtenplan is een typevoorbeeld van samenwerking tussen verschillende sectoren. Het tussentijds rapport van dit plan wordt nog voor de zomer  op de Vlaamse Regering besproken en gedeeld. De minister stimuleert ook de lokale overheden om via het label ‘Kindvriendelijke Steden en Gemeenten’ aandacht te schenken aan de positie van kinderen en jongeren binnen hun gemeente of stad. Meer info over het Jeugd en Kinderrechtenplan: www.jkp.vlaanderen  Meer info over het label ‘Kindvriendelijke Steden en Gemeenten’: www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be
 • Zet in op een online communicatieplatform voor jeugdorganisaties/leg verbindingen tussen jeugdorganisaties
  Recent lanceerde minister Gatz en De Ambrassade het nieuwe jongerenmerk ‘Wat Wat’. WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam gaan we de versnippering aan initiatieven, websites en campagnes tegen. WAT WAT versterkt zo de jongerencommunicatie van tal van organisaties.
 • Zet in op positieve beeldvorming rond diversiteit in de media
 • Op initiatief van minister Gatz startte het Kenniscentrum Mediawijsheid en Stampmedia een dialoog tussen stedelijke jongeren en professionele mediamakers over representatie en beeldvorming van jongeren in de media. Onder de naam ‘rePresent’ moest dit leiden tot betere inzichten in de leefwereld van jongeren, zo correct mogelijke berichtgeving en adviezen voor toekomstige mediamakers. (zie beleidsbrief pagina 37)
 • Zet in op administratieve vereenvoudiging
  Minister Sven Gatz beloofde al eerder om in te zetten op administratieve vereenvoudiging. Zo paste hij een besluit voor de jeugdhuizen aan zodat zij met minder regeltjes geconfronteerd worden. Verder maakt het Masterplan Bivakplaatsen het organiseren van kampen makkelijker. Tenslotte blijft de minister inzetten op het vereenvoudigen van regeltjes voor vrijwilligers. (zie beleidsbrief pagina 19)
 • Ondersteun ook netwerken over de domeinen heen om diversiteit te verhogen
 • In 2017 zette de minister nog meer in op thema’s zoals  pesten, discriminatie, haatspraak en extremisme. De verschillende acties werden goed afgestemd met de verschillende beleidsdomeinen en het middenveld. Zo werd het ‘No Hate speech Platform Vlaanderen’ Dit project moet discriminatie op basis van o.a. religie, geslacht, seksuele voorkeur en cultuur bij jongeren tegengaan. (zie beleidsbrief pagina 40)
 • Laat jongeren echt meebeslissen
  Met de steun van Sven Gatz startte De Ambrassade, De Vlaamse Jeugdraad en de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten in het najaar van 2017 een nieuw project ‘Debattle’ met als doel:

  • jongeren te informeren over de verkiezingen en het lokaal jeugdbeleid,
  • jongeren betrekken bij het uitstippelen van het lokaal jeugdbeleid,
  • jongeren stimuleren om een lokaal debat te organiseren in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen,
  • jongeren informeren om hen te laten wegen op het lokale beleid.

  Verder blijft de minister zich inzetten om jongeren en volwassenen rechtstreeks inspraak te geven in het beleid door Burgerkabinetten te organiseren  en blijft hij advies inwinnen van de Vlaamse Jeugdraad. (zie beleidsbrief pagina 29 – 30)

 • Streef naar een weerspiegeling van de stad/dorp in de jeugdbewegingen
  Vanaf 1 januari 2018 nam de minister een criterium ‘stedelijkheid’ op in de beoordeling van de beleidsnota’s die de verschillende gesubsidieerde jeugdverenigingen zullen indienen. Dit criterium gaat dieper in op de aandacht voor de stedelijke context die verenigingen aanbieden binnen hun werking. (zie beleidsbrief pagina 11)
 • Organiseer diversiteitstrainingen voor jeugdwerkers om meer inzichten te krijgen in de leefwereld van jongeren in al hun diversiteit
  Minister Gatz wil dat de lessen die getrokken worden uit de projecten rond bruggenbouwers, mee worden genomen in de structurele werking van de jeugdverenigingen. Hiervoor doet de minister beroep op de koepelstructuren van de verschillende jeugdbewegingen, de Vlaamse jeugddiensten en de Ambrassade. (zie beleidsbrief pagina 23 – 24)
 • Verruim het wereldbeeld van jongeren via onderwijs en jeugdwerk
  Minister Gatz zette zich in 2017 in voor een betere communicatie en promotie van de mogelijkheden die o.a. het Erasmus + programma van de Europese Unie biedt: het opzetten van uitwisselingen rond inclusie of intercultureel leren, van vrijwilligerswerk, van jeugdwerkers en, het uitwerken van jeugdpartnerschappen,… Daarnaast wil de minister inzetten op een breder wereldbeeld van jongeren via de diversiteitstrainingen die ook door het Burgerkabinet werden voorgesteld. (zie beleidsbrief pagina 31 – 32)